#2 1563 oath by prominent local warriors with invocation modeled after the 1232 Jōei law code

起請文② 近隣土豪等連署起請文

就今度御領中八面新田之儀、伊

佐野衆被仰事、為走廻衆、理非

御沙汰候へと異見被申候、然共、彼新田之儀、

此儘貴所可有御知行之段、堅申

合候、此外走廻衆へ少も今度之

御構之自訴付、申合儀無之候条、被

成御同心、御難有間敷候、万一此旨

私曲偽於申者、此起請文之御罰可

蒙罷者也、仍而前書如件、

    永禄癸亥年六月廿五日 惣

  佐治殿

---------------------------------------------------------

梵天・帝釈・四大天王、惣日本国中

六十余州大小神祇、別而伊豆・

筥根両所権現、三嶋大明神、八

幡大菩薩、天満大自在神

部類・眷属、神罰冥罰於身

可罷蒙也、仍請〔起脱〕文如件、

右、前書之趣、私曲偽申候者、此起請文之

御罰可蒙罷者也、仍而起請文如件、

山中大和(花押)

永禄六癸亥年六月廿五日   惣

山中筑後(花押)

頓宮 多喜 多喜 美濃部

左近大夫  内膳(花押)  右衛門尉(花押)  下総守(花押)

多喜 伊家多

内丞(花押)  山城守(花押) 儀我中務丞

佐治殿まいる  大野(花押) 隠岐(花押)