5.27 Kenmu 5 [1338] Uesugi Kiyoko jihitsu shōsoku (上杉清子消息 建武5年5月27日)